همانطور که حوزه انرژی در حال تحول است، BESS نقش مهمی در تضمین تامین برق پایدار از منابع تجدیدپذیر که می توانند در نوسان باشند، مانند باد و خورشید، ایفا می کند.

ببینید که BESS چگونه انتقال به یک چشم انداز انرژی پاک تر و پایدارتر را هدایت می کند.