تأمین برق قابل اعتماد برای عملکرد مرکز داده امری بسیار حیاتی است.
ببینید که چگونه یک اپراتور مرکز داده، با پیشرفت در زیرساخت برق خود، در تلاش برای دستیابی به گسترش انعطاف پذیری و مقیاس پذیری، بدون هیچگونه مخاطره ای موفق خواهد شد.